CD2X, Easy to use CD rip software.   CD2X, music CD's to MP3

Datahjaelp Software Solutions, CD rip and MP3, OGG

CD2X, CD to MP3, CD to OGG

Digital kopiering - hvad er lovligt? (fra kulturministeriet)

Folketinget har vedtaget ændringer af ophavsretsloven angående digital kopiering til privat brug.
Kulturministeriet og Forbrugerrådet har udarbejdet denne kortfattede information om reglerne.

Generelt
Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage digitale kopier af fx cd’er og dvd-film, hvis det er til ”personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier. Du må under alle omstændigheder heller ikke fremstille en kopi på grundlag af et ulovligt forlæg, fx en ulovlig kopi af en cd. Eksempelvis er det ulovligt at udveksle og downloade musik og film via uautoriserede fildelingstjenester (peer-to-peer-tjenester). Det er op til rettighedshaverne selv at håndhæve deres rettigheder og føre bevis for, at en kopiering er ulovlig.

Lovligt
Du må gerne:
- Kopiere et værk, som ophavsmanden selv har givet tilladelse til at kopiere
- Kopiere en cd og spille den til en privat fest (også hos andre)
- Kopiere en cd og lytte til den på kontoret på din arbejdsplads
- Kopiere en cd/dvd til bilen, sommerhuset, båden og til din discman eller mp3-afspiller
- Kopiere en lånt cd/dvd, hvis kopieringen sker på et analogt medie (fx kassettebånd)
- Kopiere værker til personlig brug hentet på nettet, når værket er lagt ud med ophavsmandens samtykke
- Omgå eller bryde en kode eller kryptering på fx en dvd-film, en musik-cd eller netradio i det omfang, det er nødvendigt for at kunne se filmen eller lytte til musikken privat. Det er fx ikke ulovligt, at du bryder krypteringen på en dvd, hvis det er nødvendigt, for at du kan afspille dvd’en på din private pc ved hjælp af fx et Linux-styresystem
- Bryde en dvd-regionskode

Ulovligt
Du må ikke:
- Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre
- Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven
- Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket
- Kopiere en original dvd lejet i en videobutik
- Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
- Forære kopien af en cd/dvd væk
- Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd
- Sende en digital kopi via din e-mail
- Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd’en eller dvd-filmen.

Fremmed medhjælp
Ifølge en ændring af ophavsretsloven i december 2003 er det ikke længere tilladt at benytte såkaldt fremmed medhjælp, der medvirker i erhvervsøjemed. Det betyder, at du ikke må benytte kopibutikker til at fremstille fotokopier af lærebøger og anden litteratur. Det er fortsat tilladt at få hjælp til kopiering på biblioteker, ligesom du fortsat selv må fotokopiere ved hjælp af kopimaskiner opstillet på undervisningsinstitutioner og biblioteker.

Edb-programmer
Ovenstående regler gælder ikke for edb-programmer, herunder computerspil. Her må du ikke foretage kopiering til personlig brug, men derimod kun nødvendig brugs- og sikkerhedskopiering. Det er ikke forbudt at omgå kopispærringer, der beskytter edb-programmer.


Ovenstående kan finde på kulturministeriet hjemmeside: hvad er lovligt
Svar på spørgsmål om kopispærring (tekniske foranstaltninger) (fra kulturministeriet)

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 11. december 2002 en ændring af ophavsretsloven. Lovændringen, der trådte i kraft den 22. december 2002, har navnlig til formål at gennemføre EU-direktivet om ophavsret i informationssamfundet (det såkaldte infosoc-direktiv) i dansk ret.
Et af elementerne i den nye lov handler om beskyttelse af såkaldte tekniske foranstaltninger, dvs. typisk kopispærringer (kopisikringer) på cd’er, dvd-film osv. De nye regler indebærer, at det bliver forbudt at omgå en kopispærring med henblik på at fremstille en kopi.
Der er opstået mange myter og misforståelser omkring den nye lov, som er en afspejling af infosoc-direktivet. Derfor understreges følgende:

 • De nye regler beskytter alene tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse ophavsretligt relevante handlinger, navnlig kopiering. Privat fremførelse af et værk er ikke en ophavsretligt relevant handling. Foranstaltninger, der forhindrer eller besværliggør den personlige tilegnelse af et værk – typisk afspilning og afvikling af cd’er, dvd’er osv. i privatsfæren – omfattes dermed ikke af beskyttelsen.

 • I det omfang det er nødvendigt at omgå en kode eller kryptering for eksempelvis at kunne se en dvd-film eller lytte til en musik-cd eller netradio i privatsfæren, vil dette ikke være omfattet af forbuddet. En privatperson, der fx har erhvervet en dvd-film, som ikke kan afspilles på open source-softwaresystemet Linux (men alene på fx Microsofts styresystem), vil efter de nye regler ikke blive forhindret i at bryde koden i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne afspille filmen, herunder fordi vedkommende i sin computer ikke har Microsofts styresystem. Den ændrede ophavsretslov medfører heller ikke et forbud mod at bryde dvd-regionskoder. Det vil derimod ikke være tilladt at bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af dvd-filmen.

 • Det er således op til rettighedshaverne at sørge for, at kopisikrede cd’er og dvd’er også kan afspilles på fx Linux, og på den måde forhindre, at forbrugerne må omgå koden for at kunne afspille musikken eller filmen på deres Linux-software.

 • Hvis fx en cd med kopispærring ikke kan afspilles på en cd-afspiller, er der tale om en mangel ved det pågældende produkt, og man kan kræve at få varen byttet. Her er det reglerne i købeloven, der gælder. Ophavsretsloven har intet med en sådan situation at gøre.

 • Reglerne medfører ikke, at det bliver forbudt at udvikle og distribuere open source-software, som skal sikre muligheden for, at man kan afspille og afvikle dvd’er og andre medier, bl.a. fordi denne form for software har andre ikke-uvæsentlige formål end at bidrage til omgåelse af kopispærringer. Derimod vil udvikling, distribution m.v. af software, hvis væsentligste formål er at omgå kopispærringer, være forbudt.

 • På baggrund af infosoc-direktivet er kulturministeren af Folketingets Kulturudvalg blevet pålagt at søge at fremme anvendelsen af frivillige foranstaltninger, der gør det muligt for privatpersoner at fremstille kopier til privat eller personlig brug, jf. ophavsretslovens § 12. Kopispærringer bør indrettes på en sådan måde, at de forhindrer eller begrænser ulovlig kopiering m.v., samtidig med at de muliggør lovlig brug i henhold til ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser. Kulturministeren har tillid til, at pladeselskaberne m.v. vil følge denne opfordring.

 • De nye regler om tekniske foranstaltninger skal tages op til revision om senest tre år. Til den tid skal erfaringerne altså evalueres. Det vil bl.a. ske på baggrund af en rapport, som EU-Kommissionen skal aflevere i december 2004. Denne rapport skal især handle om, hvorvidt lovlige handlinger (såsom kopiering til personlig brug) påvirkes negativt af anvendelsen af tekniske foranstaltninger.

 • Det fremgår af infosoc-direktivet, at der ved fastsættelse af størrelsen af det såkaldte blankbåndsvederlag skal tages hensyn til anvendelse eller ikke-anvendelse af tekniske foranstaltninger. Omfanget af brugen af kopispærringer skal således indgå i vurderingen af blankbåndsordningen i fremtiden.

 • Det fremgår nu udtrykkeligt af ophavsretsloven, at reglerne om tekniske foranstaltninger ikke er til hinder for forskning inden for kryptering.


 • Det skal således understreges, at det fortsat er lovligt at tage kopier af bl.a. cd’er og dvd-film til personlig brug inden for en husstand. Kopier, der er fremstillet lovligt før lovens ikrafttræden, forbliver lovlige. Hvis der er en kopispærring, må man imidlertid ikke omgå denne for at fremstille kopien, men det forventes, at kopispærringer i fremtiden indrettes på en sådan måde, at det er muligt at tage en eller flere kopier til personlig brug; dette er i hvert fald intentionen med loven. Det bemærkes, at det fortsat er sådan, at det ikke er tilladt at kopiere fx musik til blanke cd’er og mp3-afspillere på grundlag af et ulovligt forlæg, herunder downloading af musik fra internettet, der er stillet til rådighed uden rettighedshaverens samtykke.
  Man skal huske på, at de nye regler har til formål at bidrage til at dæmme op for den alvorlige piratkopiering af navnlig musik, film m.v., som er til skade for såvel plade- og filmselskaber som kunstnere. Beskyttelsen af tekniske foranstaltninger forekommer at være et nødvendigt supplement til den ophavsretlige beskyttelse.

  Ovenstående kan finde på kulturministeriet hjemmeside: er det lovligt